Ochrana osobných údajov

Pravidlá spracúvania osobných údajov
Informačná povinnosť pri poskytnutí osobných údajov
Predávajúci GigyPeople s.r.o. (ďalej tiež ako „prevádzkovateľ“) informuje kupujúceho (ďalej tiež ako „dotknutá
osoba“) o splnení informačných povinností podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe
takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“) a § 19 zákona č. 18/2018 Z.z.
o ochrane osobných údajov (ďalej tiež ako „zákon o OOÚ“) zdelením nižšie uvedených informácií.
1. Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa:
Prevádzkovateľ: GigyPeople s.r.o.
Emailová adresa: office@budidar.sk
Telefónne číslo: +421 917 397 987
2. Účel spracúvania osobných údajov:
Účelom je uzatvorenie kúpnej zmluvy a predzmluvné vzťahy, plnenie práv a povinností vyplývajúcich
z kúpnej zmluvy.
3. Právny základ spracúvania osobných údajov:
Právnym základom je ustanovenie § 13 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov: spracúvanie
osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na
vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby.
Prevádzkovateľ týmto oznamuje kupujúcemu a záujemcovi o kúpu ako dotknutej osobe, že v zmysle čl. 6
ods.1 písm. b) Nariadenia, bude v procese uzatvorenia kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje bez súhlasu
dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov bude vykonávané prevádzkovateľom v rámci
predzmluvných vzťahov a uzatvorenia kúpnej zmluvy.
Právnym základom je ustanovenie § 13 ods. 1 písm. c) zákona o ochrane osobných údajov: spracúvanie
osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu
Prevádzkovateľ týmto oznamuje kupujúcemu ako dotknutej osobe, že v zmysle čl. 6 ods.1 písm. c)
Nariadenia, bude spracúvať osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných
údajov je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa, ktorou je splnenie daňových
povinností.
4. Identifikácia príjemcu alebo kategóriu príjemcu:
Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem zvolenej prepravnej
spoločnosti, ktorá zabezpečuje doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly,
prípadne sprostredkovateľovi a to na základe vzájomnej zmluvy uzatvorenej podľa Zákona č. 18/2018 Z.z.
Štátne inštitúcie za účelom plnenia povinností prevádzkovateľa: Daňový úrad, orgán štátnej správy a
verejnej moci na výkon kontroly a dozoru (Slovenská obchodná inšpekcia, Úrad na ochranu osobných
údajov), exekútor, súd, orgán činný v trestnom konaní atď.
Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám,
prijatím vhodných technických a organizačných opatrení. Taktiež všetci zamestnanci prevádzkovateľa sú
povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu k osobným údajom.
5. Doba uchovávania osobných údajov:
Doba uchovávania osobných údajov je určená zákonmi na uplatňovanie práv a povinností vyplývajúcich
z uzavretej kúpnej zmluvy (napr. podľa § 599 ods. 1 Občianskeho zákonníka si môže kupujúci uplatniť
práva zo zodpovednosti za vady na súde v lehote do 24 mesiacov od prevzatia tovaru – uchovávanie
osobných údajov je teda potrebné pre identifikáciu zmluvnej strany); dlhšie spracúvanie osobných údajov
je možné len výlučne na účel archivácie účtovných dokladov na základe osobitného predpisu.

6. Práva dotknutej osoby:
Dotknutá osoba má práva vymedzené v zmysle ust. § 19 a nasl. Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných
údajov v znení platných noviel a to konkrétne:
a) právo na informácie, ktoré je plnená týmto obsahom a obchodnými podmienkami,
b) právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby - § 21 Zákona spočíva vo
Vašom práve dožadovať sa akým spôsobom a na aké účely sú Vaše údaje spracúvane, pričom túto
požiadavku môžete adresovať na kontaktný e-mail.,
c) právo na opravu osobných údajov - § 22 Zákona Vám umožňuje opraviť osobné údaje ak sú
neaktuálne,
d) právo na vymazanie osobných údajov - § 23 Zákona využijete v prípade ak nemáte záujem, aby
prevádzkovateľ ďalej spracúval osobné údaje,
e) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov - § 24 Zákona uplatníte v prípade ak sa
domnievate, že osobné údaje boli spracúvané v rozpore so zákonom,
f) právo namietať spracovanie osobných údajov - § 27 Zákona,
g) právo na prenosnosť osobných údajov,
h) právo podať podnet na dozorný orgán vo vzťahu k spracúvaným osobným údajov.
Dotknutá osoba môže požadovať výkon vyššie uvedených práv kedykoľvek, a to prostredníctvom emailu
office@budidar.sk, alebo písomne na poštovú adresu sídla prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ vybaví žiadosť
dotknutej osoby v súvislosti s vyššie uvedenými právami v zákonných lehotách.
7. Prevádzkovateľ od dotknutej osoby získava nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, adresa, adresa na
doručenie, telefónne číslo, e-mailová adresa, ktoré sú spracúvané za účelom korektného vybavenia
objednávky dotknutej osoby.
Pri nákupe na www.budidar.sk nie je nutná registrácia, svoje údaje kupujúci môže zadať pri objednávke
jednorázovo.
Telefónne číslo a e-mailovú adresu dotknutej osoby poskytnuté za účelom vybavenia objednávky
prevádzkovateľ nepoužíva na marketingové účely, kontaktuje kupujúceho výhradne len v spojitosti s
vybavením a doručením objednávky, prípadne reklamácie ak kupujúci ju uplatnil. Na e-mailovú adresu
kupujúceho môžu byť tiež zaslané informácie o prijatí objednávky, statusoch jej spracovania a expedície.
Osobné údaje kupujúceho sú bezpečne prenášané vďaka šifrovaniu. Prevádzkovateľ využíva pri tom
systém kódovania SSL (Secure Socket Layer). Internetovú stránky, ako aj ostatné systémy spracúvania
osobných údajov prevádzkovateľ zabezpečuje primeranými technickými a organizačnými opatreniami
proti strate, zničeniu, zmene a ďalšiemu šíreniu údajov prostredníctvom neoprávnených osôb.
8. Zákonná alebo zmluvná požiadavka:
Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje na účel uvedený v týchto pravidlách, v opačnom
prípade nie je možné uzavrieť kúpnu zmluvu, o ktorú kupujúci prejavil záujem a následne plniť práva
a povinnosti vyplývajúce z uzatvorenej kúpnej zmluvy pre predávajúceho a kupujúceho.
Dátum poslednej aktualizácie 09.03.2021