Reklamačný poriadok

  Reklamačný poriadok (zodpovednosť za chyby, záruka, reklamácie)
        1. Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený len u predávajúceho a ktorý je vlastníctvom kupujúceho.
        2. V prípade ak vlastnícke právo ešte neprešlo k predávajúceho na kupujúceho, kupujúci si v zmysle platnej legislatívy reklamáciu vybaviť až po úplnej úhrade v zmysle § 151 Občianskeho zákonníka.
        3. Záručná doba je 24 mesiacov (pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená iná záručná doba) azačína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru od prepravnej spoločnosti.
        4. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne u predávajúceho, a to hneď po zistení vady.
        5. Zodpovednosť za vady sa nevzťahuje na vady spôsobené nasledovným užívaním:
            5.1. k vade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim;
            5.2. nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie;
            5.3. používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzeného prostrediu tovaru;
            5.4. zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar;
            5.5. poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním;
            5.6. používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok.
        6. Zo zodpovednosti za vady sú taktiež vyňaté vady, ktoré vznikli pri živelnej pohrome.
        7. Zodpovednosť za vady sa nevzťahuje taktiež i na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním tovaru. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa reklamovať.
        8. Reklamovaný tovar je potrebné zaslať na našu poštovú adresu: Milana Rastislava Štefánika 12, 031 05 Liptovský Mikuláš, Slovensko, kde sa vybavujete reklamácie avšak nie na dobierku. Alebo osobne doniesť. Tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu tovaru a odporúčame tovar zaslať doporučene, prípadne ako poistenú zásielku. K tovaru je potrebné pripojiť kópiu dokladu o kúpe (faktúru).  Reklamáciu je potrebné zaslať výhradne písomne (poštou) alebo formou e-mailu: office@budidar.sk . Reklamačný formulár: https://budidar.sk/reklama%C4%8Dn%C3%A9-podmienky
        9. Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň jej doručenia predávajúcemu. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o vybavení reklamácie bude zaslané písomne.
        10. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysleust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje, je Predávajúci alebourčená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m)Zákona (odovzdaním opraveného tovaru, výmenou tovaru, vrátením kúpnej cenytovaru, vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru, písomná výzva na prevzatieplnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie) ihneď, v zložitejších prípadochnajneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnenýchprípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru,najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybaveniareklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možnoreklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamáciemá kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za novýtovar. O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informujePredávajúci kupujúceho formou dohodnutou medzi obidvoma zmluvnými stranami(napr. emailovou správou alebo doporučeným listom) a zároveň bude kupujúcemuspolu s tovarom doručený reklamačný protokol. Ak kupujúci reklamáciu tovaruuplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže Predávajúcivybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia (ďalej len"odborné posúdenie tovaru"). Bez ohľadu na výsledok odbornéhoposúdenia nemôže Predávajúci od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odbornéposúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru. Predávajúcije povinný poskytnúť kupujúcemu kópiu odborného posúdenia odôvodňujúcehozamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretiakúpnej zmluvy a Predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, jepovinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovarna odborné posúdenie. Ak kupujúci tovar zašle na odborné posúdenie určenejosobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdeniatovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znášaPredávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odbornýmposúdením preukáže zodpovednosť Predávajúceho za reklamovanú chybu tovaru, môžereklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručnádoba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znovauplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru,ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenúreklamáciu nemožno zamietnuť.
        11. Práva kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie:
            11.1. pri odstrániteľnej chybe má kupujúci právo, aby tá bola odstránená bezplatne, riadne a včas. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci. Kupujúci môže požadovať namiesto o opravy vady (opravy) výmenu chybnej veci za bezchybnú, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby,
            11.2. pri výskyte neodstrániteľnej chyby, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má kupujúci právo buď na výmenu veci alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí).
            11.3. reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie odovzdaním reklamovaného tovaru, jeho výmenou alebo vrátením kúpnej ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.
        12. Nepoškodenie tovaru, resp. neporušenosť obalu (podľa pokynov pri preberaní tovaru) je potrebné skontrolovať pri preberaní tovaru, nakoľko tovar pri preprave sa môže poškodiť, odporúčame kupujúcim rozbaliť tovar a prezrieť si ho v prítomnosti dopravcu. Vaším podpisom kuriérovi prehlasujete že obal je nepoškodený.
        13. Tieto reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok, a predávajúci si vyhradzuje právo ich kedykoľvek meniť aj bez predchádzajúceho upozornenie kupujúceho.

REKLAMAČNÝ FORMULÁR