Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky pre spotrebiteľov
Predávajúci:
Obchodné meno: Spoločnosť GigyPeople s.r.o.
Sídlo: GigyPeople s.r.o.   Jánska dolina 209 032 03 Liptovský  Ján
IČO: 52087298
DIČ: 2121096945
IČ DPH: SK2121096945 podľa §7a
Práva forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zapísaná: v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 71361/L
Zastúpená: konateľmi: Yulia Orlova, Oleg Ivanov

Emailová adresa: office@budidar.sk
Telefónne číslo: +421 917 397 987
Poštová adresa: Milana Rastislava Štefánika 12, 031 05 Liptovský Mikuláš, Slovensko

Prevádzka: predaj tovaru v internetovom obchode
Webová stránka: budidar.sk
 
Názov banky: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK67 1100 0000 0029 4006 5030
BIC (SWIFT): TATRSKBX
 
(ďalej len „Predávajúci“)
Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79 Žilina 1  
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 041/763 21 30, 041/724 58 68
fax č. 041/763 21 39

Preambula
Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj ako „Obchodné podmienky pre spotrebiteľov") stanovujú práva a povinnosti Predávajúcehoa kupujúceho – spotrebiteľa (tiež ako „kupujúci“ alebo „zákazník"),vyplývajúcez kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu Predávajúceho.
    1. Všeobecné ustanovenia
        1.1. Kupujúcim sa v zmysle tejto ČASTI I. Obchodných podmienok pre spotrebiteľov rozumie spotrebiteľ.
        1.2. Spotrebiteľom je v zmysle týchto Obchodných podmienok pre spotrebiteľovpodľa § 2 písm. a) zákona č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
        1.3. Pre uzatvorenie kúpnej zmluvy a následné plnenie práv a povinností, kupujúci ako spotrebiteľ v zmysle platných právnych predpisov poskytne tieto osobné údaje: meno, priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, mobilné telefónne číslo, e-mailový kontakt.
        1.4. Obchodné podmienky pre spotrebiteľov sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade ak Predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky rozdielne od týchtoObchodných podmienok pre spotrebiteľov, bude sa ich zmluvný vzťah vykladať v zmysle písomne uzatvorenej kúpnej zmluvy.

    2. Uzavretie kúpnej zmluvy
        2.1. Kúpna zmluva je uzavretá záväzným potvrdením resp. akceptovaním návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy kupujúceho Predávajúcim vo forme vyplnenej a odoslanej objednávky s povinnosťou platby na internetovej stránke Predávajúceho (ďalej len "Objednávka").
        2.2. Záväzné akceptovanie návrhu vykoná Predávajúci najneskôr v lehote do 4 pracovných dní po odoslaní objednávky kupujúcim. Záväzné akceptovanie návrhu bude vykonané prostredníctvom zaslanej elektronickej pošty o akceptovaní objednávky na emailovú adresu kupujúceho, ktorú zadal pri vypĺňaní objednávky. Predávajúci akceptuje objednávku až po overení dostupnosti tovaru, platných cien a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim. Záväzné akceptovanie návrhu zaslané elektronickou poštou budeoznačené ako "Potvrdenie objednávky".
        2.3. Elektronická pošta Predávajúceho, zaslaná na emailovú adresu kupujúceho po odoslaní jeho objednávky, označená ako „Oznámenie o prijatí objednávky“, „Prijatie objednávky“, „Návrh na zmenu objednávky“ a pod.nemá účinky záväzného akceptovania návrhu t.j. uzavretia kúpnej zmluvy, ale má len informatívny charakterpríp. je novým návrhom Predávajúceho o možnosti uplatnenia zľavy z kúpnej ceny, poskytnutia tovaru inej akosti, inej formy doručenia a pod.V prípade ak Predávajúci pred uzavretím zmluvy t.j. pred zaslaním záväzného akceptovania návrhu zašle kupujúcemu návrh na zmenu objednávky, kúpna zmluva v zmysle tohto návrhu môže byť uzavretá len v prípade, ak kupujúci takto zmenený návrh akceptuje.
        2.4. Záväzné akceptovanie návrhu resp. objednávky obsahuje informácie najmä o:špecifikácii tovaru ako predmetu kúpnej zmluvy, cene tovaru a/alebo iných služieb, dodacej lehote tovaru, mieste, kde má byť tovar dodaný, o cene, podmienkach, spôsobe a termíne doručenia tovaru a pod.

    3. Práva a povinnosti predávajúceho
        3.1. Predávajúci je povinný najmä:
            3.1.1. po uzatvorení zmluvy t.j. po záväznom akceptovaní objednávky dodať kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,
            3.1.2. zabezpečiť, aby predmetný tovar spĺňal platné právne predpisy SR,
            3.1.3. doručiť kupujúcemu (v elektronickej alebo fyzickej podobe) všetky podklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (návody v slovenskom jazyku, daňový doklad).
        3.2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny zo strany kupujúceho za objednaný tovar.
        3.3. Pri osobnom odbere tovaru má Predávajúci právo overiť totožnosť kupujúceho alebo osoby poverenej k odberu tovaru, príp. predloženímpotvrdzujúceho emailu o akceptovaní objednávkya to za účelom jeho identifikácie t.j. či sa tovar skutočne odovzdáva osobe, ktorá uzavrela kúpnu zmluvu na diaľku.

    4. Práva a povinnosti kupujúceho
        4.1. Kupujúci je povinný najmä:
            4.1.1. uhradiť Predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu, vrátane nákladov na doručenie tovaru,
            4.1.2. prevziať objednaný alebo zaplatený tovar,
            4.1.3. potvrdiť prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.
        4.2. Kupujúci má právo na doručenie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

    5. Dodacie a platobné podmienky
        5.1. Predávajúci ponúka tovar podľa vystavených vzorov, katalógov, typových listov a vzorkovníkov, umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
        5.2. Platiť za tovar môže kupujúci prevodom na účet predávajúceho na základe zálohovej faktúry. Na základe odoslanej objednávky vystaví predávajúci zálohovú faktúru, ktorú pošle spolu s potvrdením objednávky e-mailom. Túto platbu môže kupujúci uskutočniť nasledovne:
            5.2.1. Bezhotovostne platobnou kartou (kreditnou alebo debetnou) cez internet prostredníctvom platobnej brány banky. Platiť je možné platobnými kartami VISA, VISA Electron, MasterCard alebo Maestro. Po kliknutí na "Záväzne objednať s povinnosťou platby" kupujúci bude presmerovaný na internetovú stránku platobnej brány banky, kde v zabezpečenom prostredí zadáte údaje z vašej platobnej karty.
            5.2.2. Platba prevodom na účet IBAN: SK67 1100 0000 0029 4006 5030, BIC: TATRSKBX, Mesto: Liptovský Mikuláš, Majiteľ účtu: GigyPeople s.r.o.
            5.2.3. Platba je možná v mene EUR.
        5.3. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu náklady spojené s balením a dodaním tovaru.
            5.3.1. Tovar štandardne dodávame len v rámci Slovenskej republiky. Doručenie do zahraničia je aktuálne nedostupné. Predávajúci zabezpečuje dopravu tovaru v rámci Slovenskej republiky spôsobom, ktorý si kupujúci vyberie z ponúkaných možností v objednávke:
                5.3.1.1. Slovenská pošta - Expres Kuriér na adresu.
                5.3.1.2. Slovenská pošta - Balík na na poštu.
            5.3.2. Poplatky za prepravu, balné a možnosti platieb:
                5.3.2.1. Slovenská pošta - expres kuriér na adresu:
                    5.3.2.1.1. 0.00-999.00g – 6,50 EUR; 1000.00-2999.00g – 6,80 EUR; 3000.00-4999.00g – 7,10 EUR.
                    5.3.2.1.2. Doručenie do 24 hodín* počas pracovných dní od odoslania.
                    5.3.2.1.3. Príjemca je informovaný o doručení balíka zaslaním SMS správy s číslom zásielky a telefonickým kontaktom priamo na kuriéra.
                    5.3.2.1.4. Pokiaľ príjemca nebude v čase doručenia dostupný na adrese, kuriér zásielku uloží na najbližšiu pobočku pošty.
                5.3.2.2. Slovenská pošta - balík na poštu:
                    5.3.2.2.1. 2,50 EUR;
                    5.3.2.2.2. Doručené do 2-3 dní* počas pracovných dní od odoslania;
                    5.3.2.2.3. Adresát alebo oprávnený prijímateľ si môže zásielku prevziať pri priehradke pošty po oznámení podacieho čísla zásielky alebo mena a priezviska/názvu adresáta zo zaslaného SMS/e-mail avíza a preukázaní totožnosti.
*Doba doručenia je orientačná, záleží od prepravcu a vo výnimočných situáciách sa môže predĺžiť.
            5.3.3. Dodacia lehota na tovar v ponuke predávajúceho, ktorý je skladom je do 5 pracovných dní od potvrdenia objednávky. Po dohode s kupujúcim sa môže predĺžiť. O predĺženej dodacej lehote a termíne dodania bude predávajúci kupujúceho informovať pri potvrdení objednávky telefonicky/emailom.
            5.3.4. Tovar, ktorý je skladom:
V prípade platby za tovar prevodom na účet alebo kartou predávajúceho je tovar odoslaný po pripísaní platby na účet.
            5.3.5. Tovar, ktorý nie je skladom (na objednávku):
Tovar, ktorý nie je skladom bude distribuovaný do 10 až 15 pracovných dní, v prípade špeciálneho tovaru dodanie do 30-tich dní. V prípade, že zo strany predávajúceho nie je možné tieto termíny distribuovania dodržať, bude bezodkladne kontaktovať kupujúceho a dohodne sa s ním na ďalšom postupe, prípadne na zrušení objednávky.
        5.4. O stave objednávky a doručení zásielky ste priebežne informovaný emailom a sms vrátane čísla zásielky. Zásielku je možné sledovať cez internet na základe jej čísla na stránke prepravcu – Slovenskej pošty. Pred doručením zásielky budete kontaktovaný na telefónne číslo uvedené v objednávke.
        5.5. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v objednávke kupujúceho, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. V prípade, ak kupujúci bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy, tovar neprevezme do 20 pracovných dní po uplynutí lehoty uvedenej v uzavretej kúpnej zmluve, vzniká Predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie objednávky a to v zmysle § 420 Občianskeho zákonníka. Po uplynutí 20 pracovných dní odo dňa kedy bol kupujúci povinný tovar prevziať, je Predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, napriek tomu že bol o mieste a čase vopred preukázateľne informovaný, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť okrem nákladov na tovar a poštovné aj náklady opätovného doručenia tovaru a to platbou bankovým prevodom vopred.
        5.6. V prípade, ak Predávajúci zabezpečí prepravu tovaru kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve kupujúcim, a kupujúci bol o mieste a čase vopred preukázateľne informovaný, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve a podpísať zápis o doručení a odovzdaní tovaru. Tretia osoba splnomocnená na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve je povinná predložiť Predávajúcemu alebo prepravcovi písomné splnomocnenie. Tovar sa považuje za prevzatý v zmysle bodu 10.2. týchto Obchodných podmienok pre spotrebiteľov.
        5.7. Kupujúci je povinný, za prítomnosti prepravcu, skontrolovať tovar a jeho obal, bezprostredne pri jeho dodaní. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia poškodenia tovaru alebo jeho obalu pri jeho prevzatí kupujúcim je ten povinný ihneď pri prevzatí tovaru vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru (škodový zápis), ktorého správnosť potvrdí prepravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného Predávajúcemu môže Predávajúci po uzavretí škodovej udalosti s prepravcom poskytnúť zľavu na tovar, poškodenie opraviť a v prípade neodstrániteľných chýb tovaru dodať kupujúcemu nový tovar, prípadne postupovať iným zákonným spôsobom.
        5.8. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru Predávajúcim v lehote uvedenej v 5.3. Obchodných podmienok pre spotrebiteľov odstúpiť od kúpnej zmluvy a Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu.

    6. Kúpna cena
        6.1. Kupujúci je povinný zaplatiť Predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve, vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len "kúpna cena") formou podľa bodu 5., uvedený v záväznej akceptácii objednávky.
        6.2. Ak kupujúci uhradíPredávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom alebo vkladom na účet Predávajúceho, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet Predávajúceho.
        6.3. Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu za objednaný tovar v lehote podľa uzavretej kúpnej zmluvy, najneskôr však pri dodaní tovaru.
        6.4. Ak kupujúci zaplatí Predávajúcemu kúpnu cenu za tovar objednaný v zmysle uzavretej kúpnej zmluvy, kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

    7. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare
        7.1. Vlastnícke právo objednaného tovaru, prechádza na kupujúceho jeho prevzatím na mieste dodania určenom v objednávke kupujúceho.
        7.2. Nebezpečenstvo škody na tovare, ktorý je predmetom uzavretej kúpnej zmluvy, prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od Predávajúceho resp. osobou ním poverenou.

    8. Reklamačný poriadok (zodpovednosť za chyby, záruka, reklamácie)
        8.1. Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený len u predávajúceho a ktorý je vlastníctvom kupujúceho.
        8.2. V prípade ak vlastnícke právo ešte neprešlo k predávajúceho na kupujúceho, kupujúci si v zmysle platnej legislatívy reklamáciu vybaviť až po úplnej úhrade v zmysle § 151 Občianskeho zákonníka.
        8.3. Ak kupujúci je spotrebiteľ (fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania)  na všetok ponúkaný tovar sa poskytuje záruka v trvaní 24 mesiacov, ak nie je pri tovare uvedené inak a postupuje sa v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka. Ak kupujúcim nie je spotrebiteľom, postupuje sa v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka a záručná doba je 1 rok. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru od prepravnej spoločnosti alebo priamo od predávajúceho ak si tovar preberá kupujúci osobne v deň jeho prevzatia.
        8.4. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne u predávajúceho, a to hneď po zistení vady.
        8.5. Zodpovednosť za vady sa nevzťahuje na vady spôsobené nasledovným užívaním:
            8.5.1. k vade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim;
            8.5.2. nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie;
            8.5.3. používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzeného prostrediu tovaru;
            8.5.4. zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar;
            8.5.5. poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním;
            8.5.6. používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok.
        8.6. Zo zodpovednosti za vady sú taktiež vyňaté vady, ktoré vznikli pri živelnej pohrome.
        8.7. Zodpovednosť za vady sa nevzťahuje taktiež i na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním tovaru. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa reklamovať.
        8.8. Reklamovaný tovar je potrebné zaslať na našu poštovú adresu: Milana Rastislava Štefánika 12, 031 05 Liptovský Mikuláš, Slovensko, kde sa vybavujete reklamácie avšak nie na dobierku. Alebo osobne doniesť. Tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu tovaru a odporúčame tovar zaslať doporučene, prípadne ako poistenú zásielku. K tovaru je potrebné pripojiť kópiu dokladu o kúpe (faktúru).  Reklamáciu je potrebné zaslať výhradne písomne (poštou) alebo osobne (nie formou e-mailu). Reklamačný formulár: https://budidar.sk/reklama%C4%8Dn%C3%A9-podmienky
        8.9. Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň jej doručenia predávajúcemu. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o vybavení reklamácie bude zaslané písomne.
        8.10. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie tovaru najneskôr do 30 dni odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu predávajúci ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie ma kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za tovar alebo má právo na výmenu tovaru za nový.
        8.11. Práva kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie:
            8.11.1. pri odstrániteľnej chybe má kupujúci právo, aby tá bola odstránená bezplatne, riadne a včas. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci. Kupujúci môže požadovať namiesto o opravy vady (opravy) výmenu chybnej veci za bezchybnú, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby,
            8.11.2. pri výskyte neodstrániteľnej chyby, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má kupujúci právo buď na výmenu veci alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí).
            8.11.3. reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie odovzdaním reklamovaného tovaru, jeho výmenou alebo vrátením kúpnej ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.
        8.12. Nepoškodenie tovaru, resp. neporušenosť obalu (podľa pokynov pri preberaní tovaru) je potrebné skontrolovať pri preberaní tovaru, nakoľko tovar pri preprave sa môže poškodiť, odporúčame kupujúcim rozbaliť tovar a prezrieť si ho v prítomnosti dopravcu. Vaším podpisom kuriérovi prehlasujete že obal je nepoškodený.
        8.13. Tieto reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok, a predávajúci si vyhradzuje právo ich kedykoľvek meniť aj bez predchádzajúceho upozornenie kupujúceho.

    9. Ochrana osobných údajov
        9.1. Predávajúci prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a nariadenia GDPR podľa týchto pravidiel spracúvania. ( https://budidar.sk/pravidiel-sprac%C3%BAvania )

    10. Odstúpenie od kúpnej zmluvy
        10.1. Kupujúci má právo odstúpiť od uzavretej kúpnej zmluvy v lehote 14 dníbez uvedenia dôvodu za podmienok upravených zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru").Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom" obchode. Používanie tovaru a jeho následné vráteniePredávajúcemunie je možné posudzovať akoodskúšanie. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.
        10.2. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa prevzatia tovaru. Tovar sa považuje za prevzatý:
            10.2.1. keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba prevezme tovar; alebo
            10.2.2. keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba prevezme tovar, ktorý bol dodaný ako posledný (ak sa tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene); alebo
            10.2.3. keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba prevezme posledný diel alebo kus (ak sa dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov); alebo
            10.2.4. keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba prevezme prvý dodaný tovar (ak sa tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia).
        10.3. Odstúpenie od zmluvy môže kupujúci uplatniť u Predávajúceho v listinnej podobe prostredníctvom správne vyplneného a podpísaného formulára na odstúpenie od zmluvy:
            10.3.1. zaslaného poštou na adresu Predávajúceho alebo
            10.3.2. preukázateľne odovzdaného Predávajúcemu.
Formulár na odstúpenie od zmluvy je možné stiahnuť tu (kliknutím sa Vám zobrazí formulár: https://budidar.sk/odst%C3%BApenie-od-zmluvy ); po uzatvorení zmluvy Predávajúci zašlete vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy kupujúcemu na jeho e-mailovú adresu.
        10.4. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak kupujúci zašle alebo odovzdá Predávajúcemu správne vyplnený a podpísaný vzorový formulár o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.Správne vyplnený a podpísaný vzorový formulár o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy musí obsahovať údaje v ňom požadované, minimálne:
            10.4.1. presnú špecifikáciu tovaru,
            10.4.2. dátum objednania,
            10.4.3. meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov,
            10.4.4. adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov,
            10.4.5. podpisspotrebiteľa/spotrebiteľov.
        10.5. Po odstúpení od zmluvy Predávajúci vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré mu uhradilv súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru kupujúcemu. Predávajúci nie je povinný vrátiť dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúka Predávajúci. Platby budú kupujúcemu vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď bude Predávajúcemu doručený vyplnený vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe, ak výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Platba za zakúpený tovar bude kupujúcemu uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na adresu Predávajúcehoalebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.
        10.6. Kupujúci je povinný tovar spolu s príslušenstvom ako návod, záručný list alebo doklad o zaplatení zaslať späť na adresu Predávajúceho, alebo ho fyzicky doručiť na adresu Predávajúceho najneskôr do 14 dní odo dňa odovzdania správne vyplneného a podpísaného vzorového formulára na odstúpenie od zmluvy na pošte alebo osobne odovzdaného Predávajúcemu. Lehota sa považuje za zachovanú, ak kupujúci odošle tovar späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Ak tovar posiela kupujúci poštou, Predávajúci ho odporúča tovar poistiť. Tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k jeho poškodeniu. Zásielky na dobierku Predávajúci nepreberá.
        10.7. Priame náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.
        10.8. Kupujúci zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. Ak kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí Predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný,Predávajúci má voči kupujúcemu nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu resp. Predávajúci má právo požadovať od kupujúcehonáhradu škody. Pokiaľ kupujúci náhradu škody dobrovoľne neuhradí, Predávajúci je oprávnený podať voči kupujúcemu žalobu o náhradu takto vzniknutej škody na príslušný súd.
        10.9. Ak kupujúci odstúpi od zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil.
        10.10. Ak kupujúci nesplní niektorú z jeho povinností uvedených v tomto Článku X., odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a Predávajúci nie je povinný vrátiť všetky preukázateľné zaplatené platby kupujúcemu;Predávajúci má v tomto prípade nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.
        10.11. Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša kupujúci.
        10.12. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy predmetom ktorej je:
            10.12.1. predaj tovaru, ktorého cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý Predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
            10.12.2. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
            10.12.3. predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
            10.12.4. predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
            10.12.5. predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
            10.12.6. predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré Predávajúci nemôže ovplyvniť,
            10.12.7. vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal Predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy Predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,
            10.12.8. predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
            10.12.9. predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
            10.12.10. poskytnutie ubytovacích služieb na iný účel ako na účel bývania, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa Predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,
            10.12.11. poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.
        10.13. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade nemožnosti plnenia kúpnej zmluvy podľa § 575 a nasl. Občianskeho zákonníka. Ako nemožnosť plnenia je možno posúdiť prípady ako napr. vypredanie zásob výrobcu, nedostupnosť tovaru výrobcu, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností Predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od Predávajúceho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote alebo cene určenej týmito Obchodnými podmienkami pre spotrebiteľova pod. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú cenu za tovar dohodnutú v kúpnej zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to spôsobom akým kupujúci cenu uhradil, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy aj v prípade, ak kupujúci neprevzal tovar do 7 pracovných dní odo dňa kedy bol kupujúci povinný tento tovar prevziať.

    11. Alternatívne riešenie sporov
        11.1. Kupujúci - spotrebiteľ má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu v prípade, že nebol spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva.Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „návrh“) subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak Predávajúci na žiadosť o nápravu podľa predchádzajúcej vety odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Subjektmi alternatívneho riešenia sporov sú orgány a oprávnené právnické osoby v zmysle § 3 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, a to napr. Slovenská obchodná inšpekcia, pričom kupujúci - spotrebiteľ je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov na ktorý sa obráti.
        11.2. Kupujúci - spotrebiteľ pri podaní návrhu postupuje v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. Alternatívnym riešením sporov možno urovnať spor medzi kupujúcim - spotrebiteľom a Predávajúcim, vyplývajúci zo spotrebiteľskej zmluvy resp. súvisiaci so spotrebiteľskou zmluvou. Hodnota sporu, ktorý sa urovnáva alternatívnym riešením sporov, musí presahovať sumu 20,- Eur. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže požadovať od kupujúceho - spotrebiteľa poplatok za začatie alternatívneho riešenia sporu; tento poplatok nesmie presiahnuť sumu päť eur vrátane dane z pridanej hodnoty. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže požadovaťzaplatenie poplatku najskôr súčasne so zaslaním oznámenia o začatí alternatívneho riešenia sporu.
        11.3. Kupujúci - spotrebiteľje oprávnený použiť platformu riešenia sporov online (ďalej len ako "RSO") na riešenie svojich sporov, v jazyku, ktorý si zvolí. Kupujúci - spotrebiteľ môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu RSO, ktorá je dostupná na webovej stránke: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK
        11.4. Kupujúci - spotrebiteľ pri predkladaní podania platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov online. Kupujúci - spotrebiteľ môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti.

    12. Záverečné ustanovenia
        12.1. Ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.
        12.2. Komunikácia medzi zmluvnými stranami bude prebiehať najmä vo forme e-mailových správ, resp. prostredníctvom listových zásielok.
        12.3. Zmluvné vzťahy neupravené týmito Obchodnými podmienkami pre spotrebiteľov sa spravujú príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a ďalšími právnymi predpismi, ktorými sa spravuje vzťah medzi predávajúcim a spotrebiteľom.
        12.4. Ak kupujúci dá preukázateľný súhlas s týmito Obchodnými podmienkami pre spotrebiteľov a zašle záväznú objednávku, uzavretá kúpna zmluva sa riadi týmito Obchodnými podmienkami pre spotrebiteľov, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak.